eeagrants VÚPSV-rilsa

Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

Projekt

Projekt Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti reaguje na absenci validních etnicky senzitivních dat o socioekonomické situaci romské menšiny. Jelikož sběr etnicky senzitivních dat je spojen s řadou etických, metodologických a legislativních omezení, stejně jako s nedostatečnou legitimitou, bylo rozhodnutí o sběru těchto dat opakovaně odkládáno, což však představuje dlouhodobý problém české integrační politiky zaměřené na romskou menšinu a důvod obtížného hodnocení naplňování jejích cílů.

Aktivity projektu usilují o zmírnění a překonání výše zmíněných úskalí a nalezení konstruktivního východiska.

Projekt je podpořen grantem z Norska v rámci programu Fondů EHP a Norska 2014–2021. Jde o tzv. předem definovaný projekt, což znamená, že se jedná o projekt strategického významu s vysokou důležitostí na národní úrovni, jehož záměr byl projednán a odsouhlasen nejdůležitějšími aktéry implementační struktury Norských fondů, tj. Kanceláří finančních mechanismů a Zprostředkovatelem programu, a předán k implementaci klíčovým odborným subjektům veřejné správy.

Projekt byl navržen a je realizován brněnským pracovištěm veřejné výzkumné instituce – Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i.

Doba realizace projektu je od ledna 2020 do dubna 2024.

Součástí závazného zadání a hlavními výstupy projektu jsou:

■ realizace dvou výběrových šetření zaměřených na (zatím obecně vymezenou) romskou menšinu, a to s minimálně dvouletým odstupem mezi sběry dat;

■ metodika sběru dat o socioekonomické situaci romské menšiny na národní úrovni za účelem vyhodnocování její změny v čase.

Aktivity

Aktivity projektu probíhají v Praze, v Brně i v dalších městech a obcích po celé ČR, kde se budou sbírat data v rámci klíčových kvalitativních i kvantitativních šetření.

Odborné aktivity

1. Činnost projektové rady

Po celou dobu projektu se (zhruba dvakrát ročně) schází projektová rada, složená ze zástupců institucí státní správy i regionální a lokální samosprávy, jejichž agenda může být dotčena sběrem etnicky senzitivních dat, a zástupců akademických a výzkumných pracovišť; mezinárodní úroveň reprezentuje zástupce European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Rada plní konzultační úlohu a s řešitelským týmem sdílí informace o záměru projektu, o jeho obsahu a o plánovaném způsobu realizace klíčových aktivit.

2. Činnost expertní platformy

Odborná platforma je také složená ze zástupců výše zmíněných institucí, a dále z výzkumníků v oblasti menšin, sociálního vyloučení, nerovností či diskriminace, poskytovatelů sociálních služeb, organizací občanského sektoru a také zástupce FRA. Expertní platforma je prostorem pro odbornou diskuzi klíčových aktérů. V prvním roce projektu je zapojena do tvorby výzkumného dizajnu (účel sběru, způsob sběru a struktura dat). Ve finální fázi je rolí platformy zaujmout stanovisko k navržené metodice.

3. Sběr a analýza dat o územní distribuci cílové populace

Sběr a analýza dat o územní distribuci cílové populace spočívá v získání dat o územní distribuci cílové populace, mj. z posledního SLDB a jejich analýze. Tato data jsou základním předpokladem pro realizaci výběrového šetření. Aktivita proběhne v prvním roce projektu, případně budou data průběžně aktualizována.

4. Realizace výběrových šetření

Aktivita spočívá v realizaci 2 výběrových šetření, zaměřených na cílovou populaci příslušníků romské menšiny. Realizace jednotlivého šetření zahrnuje: (teoretickou) konstrukci vzorku, postup výběru vzorku, stanovení indikátorů a proměnných, které budou sledovány, přípravu nástroje pro sběr dat (dotazník), školení tazatelů, rekrutaci respondentů, sběr dat, analýzu dat a tvorbu analytické zprávy. Sběr dat v součinnosti s řešitelským týmem projektu provádí externí subjekt vybraný na základě veřejné zakázky. Sběr dat v rámci prvního výběrového šetření probíhá od ledna 2022, první výsledky budou k dispozici ve 3. čtvrtletí 2022. Druhé výběrové šetření je plánováno na rok 2023.

5. Šetření praxe a podpory sběru etnicky senzitivních dat (ESD)

Šetření je zaměřeno na získání empirické evidence o aktuálním stavu sběru a vykazování etnicky senzitivních dat se zaměřením na romskou menšinu ve stávající praxi aktérů, z jejichž agendy by měla vyplývat. Aktivita probíhá v prvních třech letech projektu.

6. Tvorba metodiky sběru etnicky senzitivních dat v ČR

Vyústěním veškerých aktivit je vytvoření metodiky, která stanoví účel sběru ESD, identifikuje cílovou populaci, soubor indikátorů a proměnných, metodu sběru ESD a způsob jejich analýzy. Metodika by měla být posléze využívána pro replikaci sběrů ESD, organizovaných na národní úrovni.

Publicitní aktivity

7/2020

Spuštění webových stránek projektu

-

Slavnostní zahájení projektu bylo z důvodu epidemie COVID-19 zrušeno a bude nahrazeno veřejnou prezentací výsledků prvního výběrového šetření, a je plánováno na 3. čtvrtletí 2022.

Výstupy projektu

Gabrišová, V.: Legislativní analýza sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021.
Šimíková, I.; Fónadová, L.; Katrňák, T.: Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022.

Další zdroje

Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR

Second European Union Minorities and Discrimination Survey

Lidé

Realizační tým projektu

Mgr. Ivana Šimíková

dlouhodobě působí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., výzkumném centru Brno, jako výzkumná pracovnice. Podílela se na řadě aplikovaných výzkumů v oblasti vyhodnocování integrační politiky a politiky sociálního začleňování. V pozici řešitelky vedla několik projektů věnujících se mj. evaluaci sociálních programů zacílených na romskou etnickou skupinu, popisu situace v sociálně vyloučených lokalitách nebo metodologickým úskalím zachycení nerovností na etnickém principu. Má bohaté zkušeností s terénním sběrem dat v sociálně vyloučených lokalitách či v prostředí romské etnické skupiny a také zkušenosti z prostředí zde působících sociálních služeb.

Je spoluautorkou například těchto publikací:

Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR
(spoluautoři Matouš Jelínek, Lucie Obrovská). Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019.
Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny
(spoluautoři Robert Trbola, Jiří Vyhlídal); metodika certifikovaná MPSV ČR, 2018.
Situační analýza v lokalitě Odry (spoluautor Robert Trbola). Agentura pro sociální začleňování, 2013.
Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách
(spoluautor Jiří Winkler). Praha: VÚPSV, 2005.

Je hlavní autorkou a řešitelkou projektu, podílí se na všech aktivitách projektu.

Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.

je odbornou asistentkou na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní oblastí jejího odborného zájmu jsou nerovnosti, především etnické nerovnosti v českém vzdělávacím systému, institucionální rovina vzdělanostních nerovností, a to zejména v souvislosti s romským etnikem.

Je spoluautorkou například těchto publikací:

Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
Etnická homogamie na Slovensku v letech 1992 až 2012 (spoluautor Tomáš Katrňák). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016.
Etnická diferenciace základních škol: příklad města Brna (spoluautor Tomáš Katrňák). Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019, roč. 13, č. 3, s. 2-8.
The Czech Republic: From Ethnic Discrimination to Social Inclusion in the Educational System (spoluautoři Tomáš Katrňák, Natalie Simonová). In Peter A. J. Stevens, A. Gary Dworkin. The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. 2nd edition. Palgrave Macmillan, 2019.

V projektu se podílí na celkové konceptualizaci a navrhování výzkumného dizajnu jednotlivých šetření.

prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

je profesorem sociologie a zároveň vedoucím Katedry sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mezi jeho odborné zájmy patří sociální stratifikace, vzdělanostní a etnické nerovnosti, metodologie kvantitativních šetření a statistická analýza hromadných dat. V projektu je hlavním metodologem kvantitativního sběru a analýzy dat. Byl řešitel několika výzkumných projektů, z nichž nejvýznamnější byl projekt, který založil český panel domácností v letech 2014 až 2018. Publikoval v českém Sociologickém časopise, slovenské Sociológii, a v mezinárodních časopisech International Sociology, Sociological Theory and Methods, European Sociological Review a Research in Social Stratification and Mobility.

Je autorem nebo spoluautorem těchto knih vydaných v českém jazyce:

Na vzdělání záleží: Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti
(spolueditor s Danou Hamplovou). Brno: CDK, 2018.
Návrat k sociálnímu původu: vývoj sociální stratifikace v české společnosti v letech 1989 až 2009
(spoluautor Petr Fučík). Brno: CDK, 2010.
Na prahu dospělosti: Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti (spoluautoři Zdeňka Lechnerová, Petr Pakosta a Petr Fučík). Praha: Dokořán & MUNI, 2010.
Spřízněni volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice. Praha: Slon, 2008.
Třídní analýza a sociální mobilita. Praha: Slon, 2005.
Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon, 2004.

Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.

působí jako výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno. Svoji pozornost dlouhodobě zaměřuje na politiku pracovního trhu a otázky sociálního vyloučení a sociálního začleňování a jejich indikace. V minulosti byla řešitelkou několika výzkumných projektů v oblasti integrace přistěhovalců, z nichž mimo jiné vzešly publikace:

Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice (spoluautoři Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Trbola); certifikovaná metodika MPSV ČR, 2013.
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I a II (spoluautor Robert Trbola), Brno: Barrister & Principal, 2011.
Sociální integrace přistěhovalců v České republice (spoluautor Robert Trbola), Praha, Slon, 2009.

V projektu se podílí na celkové konceptualizaci a navrhování výzkumného dizajnu jednotlivých šetření.

Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.

působí jako výzkumný pracovník ve VÚPSV, v.v.i. Jeho odborným zájmem je fungování systému sociálních služeb v ČR. V této oblasti se věnuje možnostem optimalizace sociálních služeb s ohledem na koncepci moderní sociální služby a roli státu, krajských a obecních samospráv a neziskových organizací při jejich poskytování. Dále se věnuje také otázkám ochrany zranitelných skupin osob, integrace příslušníků etnických menšin a sociálního začlenění marginalizovaných osob. Je mj. spoluautorem publikací:

Building a Career in a Host Country: Educational and Occupational Determinants of Migrant Men’s Well-Being (spoluautoři Milada Horáková a kolektiv). In: Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. Final Synthesis Report, s. 31-41, Hamburg: CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015.
Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity (spoluautoři Zdeněk Uherek a kolektiv). In: Culturologia / The Journal of Culture, Praha: Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2014, ročník 3, č. 1, s. 52-56.
Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. National Sub-System Final Report (spoluautorka Milada Horáková). In: Moving Societies towards Integration, s. 102-121. Eutin: CJD Eutin, 2010..
The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Final Report. Czech Republic (spoluautorka Milada Horáková). Flensburg: Ethnic Centre for Minority Issues / Praha: VÚPSV. 2006.

V projektu působí jako výzkumný pracovník.

Mgr. et Mgr. Matouš Jelínek, M.Phil. (bývalý člen)

je doktorským studentem na Katedře sociologie Fakulty sociálních studí Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se věnuje tématům spojeným s etnicitou, především pak otázkám etnické identifikace a vzájemného působení etnicity, genderu a třídy v kontextu sociálních nerovností a marginalizace v prostředí nízkoprahových sociálních služeb. To vše především v souvislosti s romskou populací. Jako sociální pracovník pracoval s romskými dětmi a mládeží. Podílel se na realizaci několika etnografických výzkumů a je spoluautorem následujících publikací:

Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR (spoluautorka Ivana Šimíková). Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019.
Constructing professional services: For-profit care and domestic work agencies in the Czech Republic, Women’s Studies International Forum, Vol. 70, 2018 (spoluautorka Adéla Souralová).
Péče na prodej: jak se z péče z lásky stává placenou službou (spoluautoři Adéla Souralová a kolektiv). Brno: Munipress, 2017.

V projektu je zodpovědný zejména za metodologii kvalitativních šetření a analýz.

Petr Hráský

je správcem webových stránek.

Mgr. Aleš Kroupa

je projektovým manažerem.

Bc. Kristina Kvapilová

je asistentkou projektového managementu a věnuje se také publicitním aktivitám.

Ing. Ivana Veselá

má v projektu roli finanční manažerky.

Projektová rada

PhDr. Mgr. Andrea Baršová, Ph.D.


Úřad vlády ČR
Odbor lidských práv a ochrany menšin

Bc. Michal Ďorď


Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Projekt Podpora sociálního bydlení

Ing. Václav Jelen


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Odbor statistiky, analýz a rozvoje eEducation

Mgr. Jaroslav Kling, M.A.


European Union Agency for Fundamental Rights

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.


Vysoká škola ekonomická v Praze
Katedra demografie

Jiří Navrátil, MBA


Asociace krajů České republiky

prof. PhDr. Tomáš, Sirovátka, CSc.


Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., čestný člen rady

Ing. Mgr. Venuše Škampová


Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Odbor zdravotní péče

Bc. Daniel Škarka


Svaz měst a obcí České republiky

Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.


Veřejný ochránce práv, Úsek výzkumu

Dr. Ing. Marie Zezůlková


Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Odbor regionální politiky

Mgr. Jana Řeháková Fučíková (bývalá členka)


Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Odbor sociálních služeb a sociální práce

Expertní platforma

Gwendolyn Albert


Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS.


Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Jan Černý


Člověk v tísni, o. p. s.

Mgr. et Mgr. Františka Dvorská


Institut pro sociální inkluzi, z. ú. (zástup)

Mgr. Karel Gargulák


EDUin, o. p. s. – Informační centrum pro vzdělávání
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.


Západočeská univerzita v Plzni, katedra antropologie

Mgr. Jan Husák


Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Mgr. Klára Jůnová


Úřad vlády ČR
Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny

PhDr. Martin Kocanda, Ph.D.


Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Odbor sociální integrace

Mgr. Stanislava Kottnauerová


Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Odbor zdravotní péče

Ing. Vít Lesák, MSc.


Platforma pro sociální bydlení, z. s.

Ing. Jaromír Nebřenský


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor statistiky, analýz a rozvoje eEducation

Mgr. Iva Schneider Lokvencová, DiS.


Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Odbor sociálních služeb a sociální práce

Bc. Edita Stejskalová


Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Václav Strouhal, DiS.


koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců
Krajský úřad Libereckého kraje

Mgr. Robert Sutorý.


terénní pracovník, Městský úřad Hranice
Odbor sociálních věcí

Nikola Taragoš


RomanoNet, z. s. – zastřešující organizace

Mgr. Martin Šimáček (bývalý člen)


Institut pro sociální inkluzi, z. ú.

Kontakt

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Výzkumné centrum v Brně

Joštova 10
602 00 Brno

Mgr. Ivana Šimíková
ivana.simikova@vupsv.cz
+420 549 498 132